Jibo Rijkevorsel

Leemputten 12, 2310 Rijkevorsel

Algemene Factuurvoorwaarden

ALGEMENE FACTUURVOORWAARDEN

1. Onze facturen zijn betaalbaar via de online aangeboden betaalmogelijkheden op de website, contant bij afhaling van de goederen te Leemputten 12, 2310 Rijkevorsel, of per overschrijving op het vooropgestelde rekeningnummer, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

3. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur. 

4. Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Turnhout bevoegd.

6.bestellingen worden doorgaans binnen de 2 dagen bezorgd , check voor de zekerheid even via info@jibo.be voor de correcte levertermijn.

Adres

Jibo Rijkevorsel

Leemputten 12

2310 Rijkevorsel